Ayuda con la comunicación

English:
If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter of Oklahoma, you have the right to get help and information in your language at no cost. American Sign Language interpreter services are available as well. To talk to an interpreter, call 1-833-492-0679 (TTY 711).

Español (Spanish): 
Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de Ambetter of Oklahoma, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-833-492-0679 (TTY 711).

Tiếng Việt (Vietnamese):
Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Ambetter of Oklahoma, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Cũng có dịch vụ thông dịch bằng Ngôn Ngữ Ra Dấu Hoa Kỳ. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-833-492-0679 (TTY 711).

中文 (Chinese):
如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Ambetter of Oklahoma方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。還提供美國手語口譯服務。如果要與一位翻譯員講話,請撥電話 1-833-492-0679  (TTY 711)。

한국어 (Korean):
만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Ambetter of Oklahoma에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 수화 통역 서비스도 제공됩니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-833-492-0679 (TTY 711)로 전화하십시오.

Deutsch (German):
Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zu Ambetter of Oklahoma hat, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Außerdem wird ein Dolmetscher-Service für Zeichensprache (US-Englisch) angeboten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 1-833-492-0679 (TTY 711) an.

العربية (Arabic):
إذا كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة حول Ambetter of Oklahoma ، لديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون أية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ  1-833-492-0679 (TTY 711).

မြန်မာ (Burmese):
သင် သို့မဟုတ် သင်မှကူညီနေသူ တစ်ဦးဦးတွင် Ambetter of Oklahoma  အကြောင်း မေးစရာများရှိပါက အခမဲ့အကူအညီ ရယူပိုင်ခွင့်ရှိပြီး သင်၏ ဘာသာစကားဖြင့် အချက်အလက်များကို အခမဲ့ရယူပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ စကားပြန်တစ်ဦးနှင့် စကားပြောဆိုရန်  1-833-492-0679 (TTY 711) ကို ဖုန်းဆက်ပါ။

Hmoob (Hmong): 
Yog koj, los yog tej tus neeg uas koj pab ntawd, muaj lus nug txog Ambetter of Oklahoma, koj muaj cai kom lawv muab cov ntshiab lus qhia uas tau muab sau ua koj hom lus pub dawb rau koj. Yog koj xav nrog ib tug neeg txhais lus tham, hu rau 1-833-492-0679 (TTY 711).

Tagalog:
Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Ambetter of Oklahoma, may karapatan ka na makakuha nang tulong at impormasyon sa iyong wika nang walang gastos. Mayroon ding serbisyo ng isang American Sign Language interpreter. Upang makausap ang isang interpreter, tumawag sa 1-833-492-0679 (TTY 711).

Français (French):
Si vous-même ou une personne que vous aidez avez des questions à propos d’Ambetter of Oklahoma, vous avez le droit de bénéficier gratuitement d’aide et d’informations dans votre langue. Des services d’interprètes en langue des signes américaine sont également à votre disposition. Pour parler à un interprète, appelez le 1-833-492-0679 (TTY 711).

ລາວ (Laotian): 
ຖ້າທ່ານ ຫຼືຄົນທີ່ທ່ານກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອ ມີຄໍາຖາມ​ກ່ຽວກັບ Ambetter of Oklahoma, ທ່ານ​ມີສິດ​ທີ່ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ການຊ່ວຍເຫຼືອ​ແລະ​ຂໍ້ມູນ​ຂ່າວສານ​ທີ່​ເປັນ​ພາສາ​ຂອງ​ທ່ານ ໂດຍບໍ່ມີ​ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ເພື່ອຈະ​ເວົ້າກັບ​ນາຍພາສາ ໃຫ້ໂທຫາ 1-833-492-0679 (TTY 711).

ไทย (Thai): 
หากท่านหรือผู้ที่ท่านให้ความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้มีคำถามเกี่ยวกับ Ambetter of Oklahoma ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือและข้อมูลในภาษาของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากต้องการใช้บริการล่าม กรุณาโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 1-833-492-0679 (TTY 711).

اردو (Urdu):
اگر Ambetter of Oklahoma کے بارے میں آپ، یا جن کی آپ مدد کررہے ہیں ان کے سوالات ہوں تو، آپ کو بلامعاوضہ اپنی زبان میں مدد اور معلومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ کسی مترجم سے بات کرنے کے لیے،   1-833-492-0679 (TTY 711) پر کال کریں۔ 

Cherokee:

ᏂᎯ ᎠᎴ ᎯᏍᏕᎵᏍᎩ ᏯᎭ ᎠᏛᏛᎲᏍᎩ ᎬᏩᏚᏫᏛ Ambetter of Oklahoma, ᏙᏀ ᎠᎭ ᏒᏍᏕᏗᎢ ᎠᎴ ᏒᏣᏃᏍᏎᏗ ᏨᏍᏌ ᏣᏬᏂᎯᏍᏗ ᏂᏚ ᎬᏩᏛᎾ. ᏍᏓᏜᏃᎮᏗ ᎩᏣ ᎠᏁᏗᏍᎩ ᏗᏊᎾ 1-833-492-0679 (TTY 711)

فارسی (Persian):
اگر شما، يا کسي که به او کمک مي کنيد سؤالي در مورد Ambetter of Oklahoma داريد، از اين حق برخورداريد که کمک و اطلاعات را بصورت رايگان به زبان خود دريافت کنيد۔ خدمات ترجمه زبان اشاره آمریکایی نیز در دسترس هستند. براي صحبت کردن با مترجم با شماره 1-833-492-0679 (TTY 711) تماس بگيريد۔